World bank, banky vo svete,World bank, banky vo svete

Banka pre medzinárodné platby je medzinárodná organizácia (banka) na podporu medzinárodnej menovej a finančnej spolupráce. Slúži ako banka pre centrálne banky. Bola založená Haagskou dohodu v roku 1930 v Bazileji ako zúčtovacie medzinárodné centrum na vyrovnanie vojnových náhrad platených povojnovým Nemeckom po 1. svetovej vojne.

 

Ako zúčtovacie stredisko slúžila aj po druhej svetovej vojne. Neskôr sa vzhľadom na zmeny na finančných trhoch zmenila na metodické, teoretické a informačné centrum pre banky a hlavne pre bankový dohľad. BIS spolupracuje pri riešení medzinárodných menových a finančných problémov.

 

Banka pre medzinárodné platby je najstaršou medzinárodnou finančnou organizáciou na svete. Jej názov bol odvodený od jej pôvodného účelu - v zmysle Zmluvy z Versailles administrovať všetky finančné operácie spojené s povojnovými reparáciami. Od svojho začiatku však bola miestom, kde sa začala oficiálna spolupráca bánk a finančných inštitúcií. Z dôvodu neutrality bol za hlavné sídlo BIS vybraný Bazilej vo Švajčiarsku, ku ktorému neskôr pribudli ïalšie dve reprezentatívne kancelárie v Hongkongu a v Mexiko City.

 

Po druhej svetovej vojne bola BIS zverená "starostlivosť" o fungovanie bretton-woodského menového systému, ale aj riešenie ïalších závažných kríz, ktoré mali vplyv na svetový finančný vývoj. BIS poskytla núdzovú pomoc centrálnym bankám a finančným inštitúciám, ktorých meny a systémy sa ocitli v problémoch (1931-33 Nemecko a Rakúsko, 1968 Francúzsko,1966-68 Veľká Británia, 1982 Mexiko, 1998 Brazília). Na pôde BIS sa začala aj spolupráca európskych centrálnych bank na príprave a založení Európskeho menového systému a predchodca ECB - Európsky menový inštitút sídlil v BIS až do roku 1994, keï bol oficiálne presťahovaný do Frankfurtu.