World bank, banky vo svete,World bank, banky vo svete

Situácia pred rokom 1989 :existovalo niekoľko bánk, s presne určenými bankovými operáciami Situácia po roku 1989 -

Delenie bankových systémov:

a) podľa existencie inštitucionálneho oddelenia centrálnej banky od komerčných bánk : jednostupňový (Kuba, S. Kórea) dvojstupňový ( vo väčšine krajín): zabezpečuje vnútornú a vonkajšiu stabilitu meny, komerčných bánk, stimuluje rozvoj finančného trhu,

b) podľa existencie oddelenia výkonu bankových činností od investičných činností :

- univerzálne bankovníctvo

- zmiešané bankovníctvo

- oddelené bankovníctvo

1.jednostupňová banková sústava

2. dvojstupňová banková sústava

1. jednostupňová banková sústava – banková sústava charakteristická existenciou jednej inštitúcie, ktorá vykonáva funkcie centrálnej banky a zároveň aj funkcie komerčných bánk. Takýto typ bankovej sústavy sa zväčša vyskytuje v centrálnej plánovanej ekonomike. Príkladom takejto BS bola aj naša BS do roku 1989, kedy existovala jedna banka – Štátna banka československá (ŠBčS), ktorá plnila funkciu emisie bankoviek a mincí, funkciu riadenia peňažného obehu, funkciu relizácie peňažnej politiky a funkciu financovania firiem. Popri nej ešte reálne existovali aj Slovenská štátna sporiteľňa a Živnobanka, ktoré prijímali vklady a poskytovali úvery a takisto čSOB, ktorá mala na starosti obchody so zahraničím.

Charakteristické znaky:

1. nepripúša sa ani teoretická možnos inflácie – ani v prípade nadmernej emisie peňazí

2. vznikajú vynútené úspory – v dôsledku nerovnováhy medzi ponukou a dopytom

3. poskytovanie úverov na iných než komerčných princípoch

4. samostatné banky – možnos krachu týchto bánk bola vylúčená. Fungovali, ale nikto sa nezaujímal o ich hospodársky výsledok

5. ŠBčS mala pasívny charakter – evidovala finančné toky, bez možnosti ovpyvňova ich

2. dvojstupňová banková sústava – banková sústava, ktorá je typická pre moderné typy ekonomiky.

1. stupeň – funkcie centrálnej banky CB

2. stupeň – sie komerčných bánk KB, funkcie 2. Stupňa, podľa oddelenia činností v KB existujú 3 subsystémy bankového systému: a) systém univerzálneho bankovníctva

b) systém oddeleného bankovníctva

c) systém zmiešaného bankovníctva

a) KB univerzálneho charakteru vykonáva činnosti v oblasti investičného aj komerčného bankovníctva – prijíma vklady, poskytuje úvery a obchoduje s CP – prevláda v Európe – pripúša možnosti špecializácie

b) Systém oddeleného bankovníctva predpokladá striktné oddelenie investičného bankovníctva (emisia a umiestnenie CP) od komerčného bankovníctva (vklady a úvery). Po hospodárskej kríze v USA, kedy skrachovalo veľa bánk, sa zisovali príčiny tohto krachu. Bol prijatý Glass- Steaglov zákon. Riešením bolo práve striktné oddelenie komerčného a investičného bankovníctva. Toto oddelenie fungovalo donedávna, v 90.- tych rokoch sa striktné rozdiely potierajú – investičné a komerčné bankovníctvo majú spoločné črty. Systém oddelenia dodnes funguje v Japonsku, no aj tam sa od toho pomaly upúša.

c) Základom systému zmiešaného bankovníctva je takisto oddelenie investičného bankovníctva od komerčného, pričom rizikové činnosti vykonávajú dcérske spoločnosti.